กำหนดการ

วันที่ 22 มกราคม 2565

การมอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2563

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13:00-15:00

การมอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2563

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- เสื้อชมรม ปีการศึกษา 2564.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ดำเนินงาน

- ประกาศผลและมอบรางวัล

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
- ครูวิไลวรรณ เครือเทพ เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 (วันที่ 24 ก.ค. 2564)
- การมอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 22 ม.ค. 2565)
- การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ประจำปี พ.ศ.2565 (วันที่ 26 ม.ค. 2565)
- จัดเก็บข้อมูลผลการพิจารณาผู้ขอรับรางวัลเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 (วันที่ 4 ก.พ. 2565)
- จัดเก็บข้อมูลผลการพิจารณาผู้ขอรับรางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 (วันที่ 4 ก.พ. 2565)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep