กำหนดการ

วันที่ 17 มกราคม 2565

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา รายการ
09:00 - 11:00

ไปส่งเอกสารเกี่ยวกับการสอบ YCT

สถานที่:สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

6.4.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน จากประเทศจีนกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

6.4.1.1 วางแผนกำหนดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ

6.4.1.2 ติดต่อประสานงานในการดำเนินงาน

6.4.1.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.4.1.4 สรุปผลการดำเนินงาน

6.4.1.5 นำผลสรุปมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.4.2 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน

6.4.2.1 วางแผน กำหนดกิจกรรมและสถานที่ในการทัศนศึกษา

6.4.2.2 ติดต่อประสานงานหน่วยงาน องค์กรภายนอกต่าง ๆ

    - ประชาสัมพันธ์

    - ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียน

    - ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.4.2.3 สรุปผลการดำเนินงาน

6.4.2.4 นำผลสรุปมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.4.3 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China)

6.4.3.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเข้าค่ายและทัศนศึกษา

6.4.3.2 ขอคำปรึกษา แนวทางในการดำเนินงานโครงการจากผู้อำนวยการ

6.4.3.3 จัดทำ และนำเสนอเพื่อประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อนำเสนอขออนุมัติ

6.4.3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการ ประชุมปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง เป้าหมายการดำเนินงาน และมอบหมายงานตามคำสั่งแต่งตั้ง

6.4.3.5 จัดทำใบสมัคร/ระเบียบการสมัคร/ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบโดยการจัดทำหนังสือจากทางโรงเรียน

ใช้สปอตโฆษณา  MCTV ป้ายประชาสัมพันธ์Website โรงเรียน

6.4.3.6 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในเรื่อง ค่าใช้จ่าย การเดินทาง และสถานที่เข้าค่ายทัศนศึกษา เป็นต้น

6.4.3.7 ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในปีการศึกษา 2561

6.4.3.8 ดำเนินการจัดการเข้าค่ายและทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

6.4.3.9 ประเมินผลการดำเนินงาน

6.4.3.10 สรุปผลการดำเนินงาน และนำผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน และการทดสอบระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK ) (วันที่ 25 พ.ย. 2564)
- สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 17 ม.ค. 2565)
- ส่งใบสมัครสอบ YCT ของนักเรียนและมอบของที่ระลึก (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน (วันที่ 25 ก.พ. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep