กำหนดการ

วันที่ 17 มกราคม 2565

ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 8/2564

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)

เวลา รายการ
13:30 - 14:30

ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 8/2564

สถานที่:อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)

ผู้รับผิดชอบ: มิสจุฑารัตน์ เอี่ยมแสงศรี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 8 ก.ค. 2564)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 18 ส.ค. 2564)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2564 (วันที่ 9 ก.ย. 2564)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5/2564 (วันที่ 12 ต.ค. 2564)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 6/2564 (วันที่ 18 พ.ย. 2564)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7/2564 (วันที่ 13 ธ.ค. 2564)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 8/2564 (วันที่ 17 ม.ค. 2565)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรดำเนินการส่งแบบรายงานการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้แก่ลูกจ้าง (วันที่ 26 ม.ค. 2565)
- จัดเก็บเอกสารเรื่องดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว (วันที่ 8 ก.พ. 2565)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 9/2564 (วันที่ 9 ก.พ. 2565)

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่ายพัฒนาบุคลากร และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep