กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2566

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพระดับสากล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนักร้องประสานเสียง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep