กำหนดการ

วันที่ 21 มกราคม 2565

ประชุมครูและบุคลากรเรื่องการจัดการเรียนการสอน

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา กิจกรรม สถานที่
12:20-13:00

ประชุมครูและบุคลากรเรื่องการจัดการเรียนการสอน

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร

6.3.1 กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

     - วางแผน ประสานการจัดนักเรียน/ครูเข้าชั้น  

     - กำหนดหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย  

     - บริหาร ติดตามการจัดทำแผนการสอนตามหลักสูตร   

     - บริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการ/เทคนิค/สื่อ ฯลฯ) ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร

     - บริหาร ติดตามการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 

     - บริหาร ติดตามการจัดทำสื่อการสอน CAI  

     - กำกับติดตามการจัดระบบการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ โปรแกรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (EP) และโปรแกรมนักเรียนจีน

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปผลไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.3.2 กำกับ ติดตามการนิเทศการสอน 

     - แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง กระบวนการขั้นตอน

     - กำกับ ติดตามและดำเนินงานการนิเทศ และติดตามการเรียนการสอน     

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาใน  ปีการศึกษาต่อไป     

6.3.3 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมบูรณาการ

     - ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง 

     - ดำเนินกระบวนการตามขั้นตอน และจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรม   

     - กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ   

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- ประชุม เรื่อง การจัดการการเรียนการสอนและการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 26 พ.ค. 2564)
- ประชุมครูและบุคลากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอน (วันที่ 10 มิ.ย. 2564)
- ประชุมครูและบุคลากร เรื่อง การจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- ประชุมครูและบุคลากรที่เปิดห้องประชุม share host และเช็คชื่อนักเรียน (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- ประชุมครูและบุคลากร เรื่อง การจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (วันที่ 7 ก.ค. 2564)
- ประชุมครูและบุคลากร เรื่อง การจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom (วันที่ 30 ก.ย. 2564)
- ประชุมครูและบุคลากร เรื่อง การจัดการการเรียนการสอน เดือนธันวาคม 2564 (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- ประชุมครูและบุคลากรเรื่องการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ Zoom (วันที่ 8 ธ.ค. 2564)
- ประชุมครูและบุคลากรเรื่องการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ Zoom (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- ประชุมครูและบุคลากรเรื่องการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 21 ม.ค. 2565)
- ประชุมครูและบุคลากรเรื่องการจัดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 9 ก.พ. 2565)
- ประชุมครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 11 มี.ค. 2565)
- ประชุมครูเรื่องการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 19 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep