กำหนดการ

วันที่ 22 มกราคม 2565

ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

เวลา รายการ
10:00 - 12:00

ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สถานที่:อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

ผู้รับผิดชอบ: ม.วัฒนา แสงสินธุ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 023 บันทึกข้อความแจ้งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สมาคมผปค ครั้งที่ 1.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

6.4.1 วางแผนกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน

6.4.2 ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการ           

6.4.3 ดำเนินการตามแผนงาน 

6.4.4 ประเมินกระบวนการในแต่ละกิจกรรม     

6.4.5 นำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 22 ม.ค. 2565)
- ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (วันที่ 29 มี.ค. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep