กำหนดการ

วันที่ 26 มกราคม 2565

สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “ From The Yellow River to Ban Chiang” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “ From The Yellow River to Ban Chiang” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไลรัตน์ เสียมภักดี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - สรุปประเมินบูรณาการ นร2564 ป5 เทอม1.docx

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ

- ประสานผู้รับผิดชอบกิจกรรม เพื่อทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

- ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

- ออกแบบและจัดทำเครื่องมือพร้อมทดสอบเครื่องมือ      

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

- บันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ลงในโปรแกรม SPSS พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล        

- ดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้ด้วยหลักทางสถิติ     

- สรุปผลการประเมิน         

- รายงานผลการประเมินให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.2 การประเมินกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา The charm of flowers “เสน่ห์ของดอกไม้” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 17 ม.ค. 2565)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The fantastic balloon” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 17 ม.ค. 2565)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Secret of Thai Herbs” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 18 ม.ค. 2565)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Young Creative Designer” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 18 ม.ค. 2565)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “ From The Yellow River to Ban Chiang” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 26 ม.ค. 2565)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Simply Lovely Life” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 27 ม.ค. 2565)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “Toy Stories ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 7 มี.ค. 2565)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “SEEDS เมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโต” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 7 มี.ค. 2565)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 (วันที่ 11 มี.ค. 2565)

แผนงาน : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวิจัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep