กำหนดการ

วันที่ 31 มกราคม 2565

กิจกรรม "ฉลองมงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้านนา" และรับรางวัล MC Red Carpet 2020-2021

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

เวลา กิจกรรม สถานที่
07:00-07:30

ลงทะเบียน ณ อาคารแอมบรอสิโอ

 อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
07:30-08:00

ทบทวนกำหนดการและขั้นตอนการร่วมกิจกรรม ณ ลานนิทรรศการด้านหลังอาคารอำนวยการ

 อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
08:00-08:10

พิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
08:10-09:30

พิธีเปิดนิทรรศการ "มงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้านนา"

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
09:30-11:00

พิธีบูชาขอบคุณพระ โอกาสวันสถาปนาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครบ 90 ปี และระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และพิธีมอบโล่แด่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน

 ห้องเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 อาคารอังเดร เกรแกง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
11:00-12:00

พิธีมอบรางวัล MC Red Carpet 2020-2021

 ห้องเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 อาคารอังเดร เกรแกง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
12:00-12:00

เสร็จสิ้นกิจกรรม

 ห้องเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 อาคารอังเดร เกรแกง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 196 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการรับรางวัล Red carpet 2020 - 2021.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก

6.8.1 ศึกษาข้อมูลจากการรับหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันของหน่วยงาน/องค์กรภายนอก 

6.8.2 วางแผนการดำเนินกิจกรรม

6.8.3 ดำเนินการจัดเตรียมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

6.8.4 จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

6.8.5 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล

6.8.6 นำผลสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก
- นักเรียนและครูเข้าซ้อมการรับรางวัล MC Red Carpet 2020-2021 (วันที่ 27 ม.ค. 2565)
- กิจกรรม "ฉลองมงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้านนา" และรับรางวัล MC Red Carpet 2020-2021 (วันที่ 31 ม.ค. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep