กำหนดการ

วันที่ 27 มกราคม 2565

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.3-ป.4 ประจำปีการศึกษา 2564

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 2

เวลา รายการ
17:00 - 17:30

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.3-ป.4 ประจำปีการศึกษา 2564

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 2

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3

6.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3  ประจำปีการศึกษา 2562

6.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.4.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.4.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.4.5 ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2563

6.4.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.4.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3
- ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.3-ป.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 27 ม.ค. 2565)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองชั้น ป.3 (วันที่ 1 ก.พ. 2565)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองชั้น ป.3 (วันที่ 8 ก.พ. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep