กำหนดการ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

การแข่งขันกรีฑาสี

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

การแข่งขันกรีฑาสี (คาบพลศึกษา)

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )สนามฟุตซอล Geendom
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 กรีฑาสี (วันที่ 21 มกราคม 2565 )

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.1.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.4 ประชุมคณะกรรมการจะดการแข่งขันกรีฑาสีเพื่อมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน

6.1.5 หารือเรื่องแบบเสื้อกรีฑาสีประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาร้านจัดทำเสื้อและวัดขนาดเสื้อนักเรียน

6.1.6 ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของนักกรีฑา

6.1.7 จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงาน

6.1.8 จัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.9 เก็บสถานที่

6.1.10 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.1.11 จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 กรีฑาสี (วันที่ 21 มกราคม 2565 )
- การแข่งขันกรีฑาสี (วันที่ 7 ก.พ. 2565)
- การแข่งขันกรีฑาสี (วันที่ 8 ก.พ. 2565)
- การแข่งขันกรีฑาสี (วันที่ 9 ก.พ. 2565)
- การแข่งขันกรีฑาสี (วันที่ 11 ก.พ. 2565)
- การแข่งขันกรีฑาสี (วันที่ 14 ก.พ. 2565)
- การแข่งขันกรีฑาสี (วันที่ 15 ก.พ. 2565)
- การแข่งขันกรีฑาสี (วันที่ 17 ก.พ. 2565)
- การแข่งขันกรีฑาสี (วันที่ 18 ก.พ. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep