กำหนดการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

กำหนดการรับหนังสือเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และกำหนดการรับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2565

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:00-16:30

กำหนดการรับหนังสือเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และ กำหนดการรับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2565

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา

6.3.1 วางแผนการจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา

6.3.2 กำหนดราคาสินค้า และรหัสสินค้า

6.3.3 ลงทะเบียนสินค้าในโปรแกรมการจำหน่ายสินค้า

6.3.4 ดำเนินการจำหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียน และสินค้าต่างๆ ตามเวลาที่กำหนด

6.3.4.1 เตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ

6.3.4.2 ดำเนินการจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

6.3.5 เสนอสินค้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อจำหน่ายให้กับนักเรียน  ตรวจเช็คสินค้า และส่งเงินที่จำหน่ายสินค้ารายวันกับงานการเงิน

6.3.6 สรุปจำนวน/อัตราส่วนสินค้าที่จำหน่ายแต่ละประเภท พร้อมจัดทำสถิติการดำเนินงานในแต่ละเดือน

6.3.7 ประเมิน สรุปผล และนำผลประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา
- รับเครื่องแบบนักเรียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 (วันที่ 9 เม.ย. 2565)
- กำหนดการรับหนังสือเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และกำหนดการรับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 พ.ค. 2565)

แผนงาน : ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัสดุ-ครุภัณฑ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep