กำหนดการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
08:30 - 15:45

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 การประดิษฐ์โคมดอกไม้ 

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต (ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-ป.2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสจุฑามาศ ค่วยเทศ
ม.สงกรานต์ แสงแก้ว
มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.ชรัตน์ บุญชื่น

หมายเหตุ: -

08:30 - 15:45

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประดิษฐ์กระทงจากกระดาษ 

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต (ห้องเรียนพื้นฐาน ป.3)

ผู้รับผิดชอบ: มิสรสสริน มงคลเทพ

หมายเหตุ:

08:30 - 15:45

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 การประดิษฐ์กระทงใบตอง และลอยกระทง

สถานที่:ลานกิจกรรม (ลานมะเกี๋ยง)

ผู้รับผิดชอบ: มิสรสสริน มงคลเทพ
มิสสมฤทัย เทศวิศาล

หมายเหตุ:

08:30 - 15:45

การประดับโคมยี่เป็งหน้าห้องเรียน 

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-ป.6)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธันวา สุวรรณชื่น
มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.ชรัตน์ บุญชื่น

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2229 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2565)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2) ลอยกระทงที่ท่าน้ำ

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2565)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 (วันที่ 7 พ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep