กำหนดการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
12:30 - 13:15

ทดสอบร้องเพลงประสานเสียง ร้องเพลง

สถานที่:อาคารมารีย์(ห้องนักร้องประสานเสียง)

ผู้รับผิดชอบ: ไม่ระบุ
ม.ศุภมิตร ประสบเกียรติ
มิสปภาพร หวังวิศวาวิทย์
มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ

หมายเหตุ:

12:30 - 13:15

ทดสอบกีตาร์ อูคูเลเล่ กลองชุด

สถานที่:อาคารมารีย์(ห้องสตริงคอมโบ)

ผู้รับผิดชอบ: ไม่ระบุ
ม.ชรัตน์ บุญชื่น
ม.วิทยา ดวงจิต

หมายเหตุ:

12:30 - 13:15

ทดสอบดนตรีไทย

สถานที่:อาคารมารีย์(ห้องดนตรีไทย)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่

หมายเหตุ:

15:00 - 15:45

ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ทุกประเภท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (ว่ายน้ำ ป.6/5-ป.6/8 แบดมินตัน ป.6/1-ป.6/4 ทดสอบเฉพาะวันนี้เท่านั้น)

สถานที่:อาคารมารีย์(ห้องดนตรีไทย)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ

หมายเหตุ:

15:45 - 17:30

ทดสอบเครื่องเป่าโยธวาทิต

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (ห้องซ้อมวงโยธวาทิต)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธวัชชัย ใจมุข

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 394 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 2, 23, 30 พฤศจิกายน 2565)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ประชาสัมพันธ์การทดสอบ

2) นักเรียนนำเกียรติบัตรมารับรองการทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา

3) นักเรียนเลือกทักษะที่จะทดสอบทางเว็บไซต์โรงเรียน ด้านดนตรีและด้านกีฬา อย่างละ 1 ประเภท

4) ดำเนินการทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ในคาบเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 2, 23, 30 พฤศจิกายน 2565)
- ประชุมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 30 พ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep