กำหนดการ

วันที่ 13 มกราคม 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
13:00 - 15:45

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.ชรัตน์ บุญชื่น

หมายเหตุ: -

13:00 - 15:45

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.ชรัตน์ บุญชื่น

หมายเหตุ: -

13:00 - 15:45

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.ชรัตน์ บุญชื่น

หมายเหตุ: -

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2388 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 13 มกราคม 2566)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) อ่านสารวันเด็กแห่งชาติของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีแต่ละระดับชั้น

2) จัดฐานกิจกรรมวันเด็ก ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และฐานของหน่วยงานภายนอก

3) แจกขนมของขวัญวันเด็ก ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

4) การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมวันเด็ก

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 13 มกราคม 2566)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (วันที่ 13 ม.ค. 2566)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep