กำหนดการ

วันที่ 13 มกราคม 2566

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
07:40 - 07:45

นักเรียนอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี (รายการ MCP NEWS ทางเสียงตามสาย)

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
มิสณัฏฐกมล ป่าไร่

หมายเหตุ: -

11:30 - 12:30

เลี้ยงสังสรรค์และแลกของขวัญ ห้องเรียน ป.1-ป.6 (ครูที่ปรึกษา 1 และ 2)

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเรียนป.1-ป.6)

ผู้รับผิดชอบ: ไม่ระบุ
ม.ธันวา สุวรรณชื่น
มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
มิสรุ่งอรุณ ชัยเขต
ม.จิรศักดิ์ ศรีสุขประภัสสร
มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ
ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์
มิสดารารัตน์ โสวะนา

หมายเหตุ: -

13:00 - 15:20

การแข่งขันหมากฮอส ป.1-ป.6

การแข่งขันหมากรุกไทย ป.1-ป.6

การแข่งขันหมากล้อม ป.4-ป.6

สถานที่:อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนศิลปะ ป.5-6)

ผู้รับผิดชอบ: ไม่ระบุ
ม.สมบูรณ์ คำฟู
ม.ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่
ม.มณี ครไชยศรี

หมายเหตุ: -

13:00 - 15:20

กิจกรรมฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้

- ฐานขว้างลูกแบดมินตัน

- ฐานพับกระดาษ/โยนบอล

- ฐานโยนถุงลงห่วงคณิตศาสตร์

- ฐานโยนบอลลงตะกร้า 

- ฐาน Solar System Block

- ฐาน Bingo คำศัพท์ Eng.

- ฐาน Eng. for Fun

- ฐานสนุกกับภาษาจีน

สถานที่:ข้างสนามฟุตบอล ลานหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ Montfort Sunshade ลานกิจกรรม Green Dome สนามฟุตซอล ใต้อาคาร Simeon 1932

ผู้รับผิดชอบ: ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ
ม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ
มิสสิริกาญจน์ พรหมวงศ์
มิสพรฤดี จันทร์สอง
มิสเกษสุดา คำลุน
มิสอัมพร พิมพิสาร
ม.สมเกียรติ มูลใหม่
มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

13:00 - 15:20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- การแสดงของวงดนตรีโรงเรียน

- การแสดงความสามารถของนักเรียน ป.1-ป.6

- ฐานแทรมโพลีน

- ฐานยิงปืนจุกน้ำปลา

- ฐานทักษะชีวิต

- การละเล่นพื้นบ้าน

- ฐานหรรษาพาเพลิน

- ฐานไอศกรีม

สถานที่:ศาลามารีย์ Green Dome ลานแม่พระ สนามฟุตบอล ลานหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ หน้าโรงอาหาร

ผู้รับผิดชอบ: ม.ชรัตน์ บุญชื่น
มิสวาลียา อินทร์แก้ว
ม.สิงห์คำ เจนจิตร์สันติ
ม.ธัชพล หาญประกอบสุข
ม.ธนายุทธ นามวงค์
ม.ขรรค์ชัย ริทู
มิสพีรรัตน์ วิริยะนราทิพย์
มิสนิภา ฟองผล

หมายเหตุ:

13:00 - 15:20

ฐานของหน่วยงานภายนอก

- ฐานมัจฉาพาเพลิน ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

- ฐานการแสดงการดับเพลิงเบื้องต้นในครัวเรือน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่)

- ฐานอนุรักษ์ป่าไม้ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16)

- ฐานตำรวจภูธร (สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่)

- ฐานปฏิบัติการหน่วยจู่โจมพิเศษ(กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค 5)

- ฐานสุขภาพในช่องปาก (โรงพยาบาลแมคคอร์มิค)

สถานที่:Green Dome สนามวอลเลย์บอล ศาลามารีย์

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไลรัตน์ เสียมภักดี
ม.เขมภพ วงค์จี๋
ม.เอกกมล วงศ์บุตร
ม.ศุภกิจ คำลุน
ม.สุวิทย์ ปัญโญกลาง
มิสรัชนก ภูษิมงคลกุล

หมายเหตุ:

15:20 - 15:30

นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน

สถานที่:รอบบริเวณโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธันวา สุวรรณชื่น
มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ

หมายเหตุ:

15:30 - 15:45

นักเรียนสวดมนต์ กลับบ้าน

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป.1-ป.6)

ผู้รับผิดชอบ: มิสณัฏฐกมล ป่าไร่

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2388 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- กำหนดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566.doc - กำหนดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 13 มกราคม 2566)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) อ่านสารวันเด็กแห่งชาติของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีแต่ละระดับชั้น

2) จัดฐานกิจกรรมวันเด็ก ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และฐานของหน่วยงานภายนอก

3) แจกขนมของขวัญวันเด็ก ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

4) การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมวันเด็ก

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 13 มกราคม 2566)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (วันที่ 13 ม.ค. 2566)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep