กำหนดการ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

การประกวดใบงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-ป.6)

เวลา รายการ
08:30 - 15:45

การประกวดใบงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-ป.6)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ
มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.ชรัตน์ บุญชื่น

หมายเหตุ: -

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2228 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 20 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2565)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

2) จัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด

3) การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชาย-หญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

4) การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

5) อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 20 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2565)
- จับสลากแบ่งสายการแข่งขันแชร์บอล กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- การประกวดใบงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- การประกวดใบงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- การประกวดใบงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- การประกวดใบงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- นักเรียนอ่านความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 ทางเสียงตามสาย (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- การประกวดใบงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 27 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชาย-หญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชาย-หญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 6 ก.ค. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 6 ก.ค. 2565)
- มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้นักเรียนชั้น ป.1-ป.5 ที่ชนะการประกวดใบงาน กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 6 ก.ค. 2565)
- การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชาย-หญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 7 ก.ค. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 7 ก.ค. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพืชกัญชาและการใช้ความรุนแรงในนักเรียน (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- การอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เกี่ยวกับพืชกัญชาและการหลีกเลี่ยงใช้ความรุนแรงของนักเรียน (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ที่ชนะการประกวดใบงาน กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 26 ก.ค. 3108)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

 
  
Keep