กำหนดการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

สถานที่ หน้าอาคาร Simeon 1932 หน้าอาคารมงฟอร์ต

เวลา รายการ
08:30 - 15:45

การทำบุญพระประจำวันเกิดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

สถานที่:ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์
มิสศิริขวัญ วงศ์ศิริ
มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.ชรัตน์ บุญชื่น

หมายเหตุ:

08:30 - 15:45

การทำบุญถวายขี้ผึ้งสำหรับหล่อเทียนพรรษา

สถานที่:ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) ใต้อาคารมงฟอร์ต สนามฟุตซอล

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์
มิสศิริขวัญ วงศ์ศิริ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2229 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(วันที่ 27 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2565)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมสวดมนต์พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

2) การทำบุญพระประจำวันเกิด

3) การทำบุญถวายเทียนสำหรับหล่อเทียน

4) การหล่อเทียนพรรษา

5) ทำใบงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

6) ชมวิดีทัศน์เรื่องราววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

7) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

8) การถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน และปัจจัย  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(วันที่ 27 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2565)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่ 27 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่ 4 ก.ค. 2565)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่ 6 ก.ค. 2565)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่ 7 ก.ค. 2565)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- ตัวแทนนักเรียนและครูถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- นักเรียนทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่ 13 ก.ค. 2565)
- นักเรียนทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่ 14 ก.ค. 2565)
- นักเรียนทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (วันที่ 15 ก.ค. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep