กำหนดการ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ประชุมส่งมอบงานและรับมอบงานผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09:00-12:00

ประชุมนำเสนอส่งมอบงานและรับมอบงานผู้อำนวยการโรงเรียน

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ

6.1.1 ศึกษาโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน   และวางแผนดำเนินการ

6.1.2 จัดทำโครงสร้างการบริหารในสำนักผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน            

6.1.3 ทบทวน JD/JS ของบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารสำนักผู้อำนวยการ            

6.1.4 กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของบุคลากรในสังกัด 

6.1.5 คัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่            

6.1.6 จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัด ตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และเป้าหมายของโรงเรียนรวมทั้งการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ นั้นครบ PDCA 

6.1.7 ประชุมชี้แจงขอบข่ายโครงสร้างการบริหารสำนักผู้อำนวยการและโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน   

6.1.8 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ เพื่อกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน

6.1.9 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.1.10 นำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ
- ประชุมส่งมอบงานและรับมอบงานผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 10 พ.ค. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep