กำหนดการ

วันที่ 18 มิถุนายน 2565

กิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2565

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2565

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธันวา สุวรรณชื่น

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 กิจกรรมพันธสัญญา

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.5.2 ประชุมวางแผนดำเนินงาน

6.5.3 จัดทำเอกสารและแบบประเมินที่จะใช้ในกิจกรรมพันธสัญญา

6.5.4 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมให้กับครู

6.5.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมพันธสัญญา

6.5.6 กำกับติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม

6.5.7 ดำเนินการตรวจประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 กิจกรรมพันธสัญญา
- กิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 18 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep