กำหนดการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

นายกและตัวแทนกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่า เข้าพบท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

สถานที่ -

เวลา รายการ
11:00 - 12:00

นายกและตัวแทนกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่า เข้าพบท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ห้องประชุมอาคารอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ: ม.วัฒนา แสงสินธุ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

6.4.1 วางแผนกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน

6.4.2 ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการ           

6.4.3 ดำเนินการตามแผนงาน 

6.4.4 ประเมินกระบวนการในแต่ละกิจกรรม     

6.4.5 นำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหารโรงเรียน Xingnan Primary School ,Singapore เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษา โรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2565)
- นายกและตัวแทนกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่า เข้าพบท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep