กำหนดการ

วันที่ 3 มิถุนายน 2565

หยุดวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 การบริการด้านการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน

6.5.1 ศึกษาข้อมูลการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ ศึกษาแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการงานเทคโนฯ

6.5.2 วางแผนการดำเนินงานเผยแพร่ข่าวสาร

6.5.3 ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารตามที่ได้วางแผน หรือตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ร้องขอ

6.5.4 ประเมิน สรุปผลการดำเนิน งาน และนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 การบริการด้านการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
- หยุดวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี (วันที่ 3 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep