กำหนดการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ดำเนินการบันทึกภาพวีดีโอกิจกรรม Blog programming and game animation

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(Computer Lab 1)

เวลา รายการ
14:30 - 15:45

ดำเนินการบันทึกภาพวีดีโอกิจกรรม Blog programming and game animation

สถานที่ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

สถานที่:อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(Computer Lab 1)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ภาคภูมิ สมินทรปัญญา
ม.ตรินัยน์ พิชัยพรหม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 การบริการจัดทำสื่อด้านภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล

6.7.1 รับแจ้งขอรับบริการจัดทำสื่อด้านภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล          

6.7.2 ศึกษาข้อมูล รายละเอียด วางแผนการจัดทำสื่อด้านภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล 

6.7.3 ดำเนินการจัดทำสื่อด้านภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล 

6.7.4 ประเมิน สรุปผลการดำเนินงาน และนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 การบริการจัดทำสื่อด้านภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล
- ดำเนินการบันทึกภาพวีดีโอกิจกรรม Blog programming and game animation (วันที่ 31 พ.ค. 2565)

แผนงาน : จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep