กำหนดการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

- เปิดประชุมกอง / ปฐมนิเทศ/ ถวายราชสดุดี

สถานที่:กรีนโดม

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

10:00 - 12:00

ทักษะลูกเสือตรี และโท (ฝึกการใช้กระบวนการนายหมุ่ / รองนายหมุ่ สาธิตจากผู้กำกับลูกเสือ)

สถานที่:กรีนโดม

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

13:00 - 15:00

ฝึกการออกคำสั่ง และการใช้กระบวนการหมู่ และแยกฐานกิจกรรมระบบหมู่

 

สถานที่:กรีนโดม

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

15:00 - 15:30

สรุปกิจกรรมค่าย / ปิดประชุมกอง

สถานที่:กรีนโดม

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (อบรมในคาบเรียน เดือน ส.ค.,ก.ย.)

6.6.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2564

6.6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.6.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.6.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.6.5 ดำเนินการจัดค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2565

6.6.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.6.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (อบรมในคาบเรียน เดือน ส.ค.,ก.ย.)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.6 (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2565)
- ประชุมครูลูกเสือ (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 (วันที่ 25 มิ.ย. 2565)
- ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 (วันที่ 9 ก.ค. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep