กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:00-09:00

- ลงทะเบียน

- พิธีเปิดการเข้าค่าย

- ถวายราชสดุดี

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
10:00-11:00

- สาธิตการเข้าฐานกิจกรรม

- สาธิตการใช้ระบบหมู่

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
11:00-12:30

- ประกอบอาหารลูกเสือโท  (ก่อไฟ, เจียวไข่)

- รับประทานอาหาร โดยใช้ระบบหมู่

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
13:00-15:00

- เข้าฐานกิจกรรม ลูกเสือชั้น โท

 

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
15:00-15:30

- สรุปกิจกรรมการเข้าค่ายวันแรก

- เตรียมตัวกลับบ้าน

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (อบรมในคาบเรียน เดือน ส.ค.,ก.ย.)

6.6.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562

6.6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.6.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.6.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.6.5 ดำเนินการจัดค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2563

6.6.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.6.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (อบรมในคาบเรียน เดือน ส.ค.,ก.ย.)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.6 (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2565)
- ประชุมครูลูกเสือ (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 (วันที่ 25 มิ.ย. 2565)
- ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 (วันที่ 9 ก.ค. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep