กำหนดการ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

นักเรียน ป.2/4 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

สถานที่ -

เวลา รายการ
08:00 - 11:00

นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก เคารพและให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีจิตใจโอบอ้อมอารี เมตตา เอื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ตามวิถีจิตตนักบุญหลุยส์ มารีย์  กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 4)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร
ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล
ม.ขรรค์ชัย ริทู

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต

6.10.1 ศึกษาผลสรุปกิจกรรมสัมผัสชีวิตประจำปีการศึกษา 2564

6.10.2 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.10.3 ประสานสถานที่ที่จะนำนักเรียนไปสัมผัสชีวิตจัดทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรม เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.10.4 ดำเนินกิจกรรมสัมผัสชีวิต

- นำนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

- Refection และประเมินกิจกรรม

6.10.5 ทำจดหมายขอบคุณไปยังหน่วยงานที่นำนักเรียนไปสัมผัสชีวิตพร้อมมอบกระเช้าขอบคุณเมื่อสิ้นปีการศึกษา

6.10.6 จัดเลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาสในเทศกาลคริสต์มาส

6.10.7 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.10.8 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต
- สำรวจสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 19 พ.ค. 2565)
- นำส่งจดหมายร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 24 พ.ค. 2565)
- นักเรียน ป.2/1 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.2/2 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.2/3 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.2/4 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.2/5 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.2/6 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.2/7 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.2/8 และ ป.2/9 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.1/1 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.1/2 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 3 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.1/3 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 4 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.1/4 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.1/5 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.1/6 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.1/7 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.1/8 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 18 ส.ค. 2565)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep