กำหนดการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

ประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน ป. 2/7)

เวลา รายการ
17:20 - 18:30

ประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  2565

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน ป. 2/7

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- แบบประเมินคะแนนด้านวินัยของครู ป.2 ครั้งที่ 5 2565.xlsx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสอนและการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน

6.3.1 วางแผน กำกับ ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมด้านการสอนและการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนของครูในระดับชั้น ป.2

6.3.2 ดำเนินการกำกับ ติดตาม ประเมิน พฤติกรรมการสอน และการปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนของครูในระดับชั้น ป.2

6.3.3 สรุปผลการกำกับ ติดตาม ด้านครู ในระดับชั้น ป.2

6.3.4 รายงานผลการกำกับ ติดตามด้านครูในระดับชั้น ป.2 ให้คณะกรรมการบริหารระดับชั้นและผู้อำนวยการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นในแต่ละวาระ

6.3.5 นำสรุปผลการกำกับติดตามด้านครูชั้น ป.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นแต่ละวาระไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสอนและการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
- ประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- ประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 27 มิ.ย. 2565)
- ประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าพบพูดคุยกับผู้อำนวยการ (วันที่ 16 ส.ค. 2565)

แผนงาน : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.2 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.2


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep