กำหนดการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมงานศพนายกันธิ น้อยพาน

สถานที่ วัดไชยมงคล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เวลา รายการ
08:45 - 09:45

ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมงานศพนายกันธิ น้อยพาน

สถานที่:วัดไชยมงคล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: มิสจุฑารัตน์ เอี่ยมแสงศรี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ดำเนินงาน

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ
- ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมงานศพบิดาของครูจิณห์พิชญา จิณห์มรรคา (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมงานศพนายกันธิ น้อยพาน (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- คณะครูเข้าร่วมงานศพมารดา ม.ประสิทธิ์ ฟองผลและครูนิภา ฟองผล (วันที่ 10 ก.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมงานศพมารดา ม.ประสิทธิ์ ฟองผล และครูนิภา ฟองผล (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมงานศพมารดาครูสิริกาญจน์ พรหมวงศ์ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 (วันที่ 15 ก.ค. 2565)
- คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมงานศพมารดาครูฐาปนี จันทร์แว่น ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.3 (วันที่ 15 ก.ค. 2565)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep