กำหนดการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

วันสถาปนาลูกเสือไทย

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
07:30 - 10:30

        นำกองลูกเสือกองร้อยพิเศษ เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตน และถวายสักการะ ร.6 ร่วมกับทางสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเชียงใหม่ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี

 

สถานที่:สนามกีฬากลางเทศบาลนครเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก

6.10.1 รับเรื่องหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอก

6.10.2 พิจารณา ทบทวนการเข้าร่วมกิจกรรมตามหนังสือที่แจ้งเข้า

6.10.3 ประชุมวางแผนมอบหมายผู้รับผิดชอบ

6.10.4 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

- วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  วันที่  1 กรกฎาคม

- วันวชิราวุธรำลึก  วันที่ 25 พฤศจิกายน

6.10.5 สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม

6.10.6 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก
- วันสถาปนาลูกเสือไทย (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- วันวชิราวุธรำลึก (วันที่ 25 พ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep