กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

นักเรียนวงสตริง เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี วงสตริงในงานต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565

สถานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
07:00-18:00

    นักเรียนวงสตริง เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี วงสตริง ในงานต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565

 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 009 แจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพติด.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 การสร้างและพัฒนาวงสตริงคอมโบ

6.5.1 ศึกษาข้อมูลและวางแผนดำเนินการพัฒนาวงสตริงคอมโบ

6.5.2 กำหนดตารางการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม

6.5.3 การรับสมัครสมาชิกใหม่

6.5.4 การฝึกซ้อมวง

6.5.5 การพัฒนาเข้าค่ายเก็บตัวนักเรียนในวง 

6.5.6 การร่วมแสดงหรือการประกวดกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

6.5.7 การซ่อมบำรุงและการจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาวง 

6.5.8 ประเมินกระบวนการในแต่ละกิจกรรม 

6.5.9 นำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 การสร้างและพัฒนาวงสตริงคอมโบ
- นักเรียนวงสตริง เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี วงสตริงในงานต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep