กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:00-15:30

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565

 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผน/พิจารณาคัดเลือกบริษัททำประกันฯ ผ่านงานจัดซื้อ-จัดจ้าง

- ประชาสัมพันธ์และสำรวจผู้เข้าร่วมการทำประกันฯ

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ดำเนินงาน

- ดูแล/ติดตามการใช้สิทธิประกันฯ

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (วันที่ 27 มิ.ย. 2565)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep