กำหนดการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565

เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและให้โอวาทครูคาทอลิก

สถานที่ อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

เวลา รายการ
09:00 - 10:00

ให้โอวาทครูคาทอลิก

สถานที่:อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร

หมายเหตุ:

14:00 - 15:00

แก้บาปและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

สถานที่:อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก

6.7.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.7.3 ประสานประธานในพิธี ทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.7.4 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก 

6.7.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.7.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
- อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 9 ก.ค. 2565)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและให้โอวาทครูคาทอลิก (วันที่ 9 ก.ค. 2565)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep