กำหนดการ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

การประกวดวาดภาพระบายสี สัปดาห์นักบุญมงฟอร์ต ระดับชั้น ป.1-ป.6

สถานที่ -

เวลา รายการ
08:15 - 14:45

ประกวดวาดภาพระบายสีสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ระดับชั้น ป.1-ป.6

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.ขรรค์ชัย ริทู
มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร
ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (22 กรกฏาคม)

6.3.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.3.3 ประสานประธานในพิธีทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.3.4 ดำเนินงานตามแผน

- จัดบอร์ดนักบุญหลุยส์

- ตอบคำถามเกี่ยวกับนักบุญหลุยส์ทุกระดับชั้น

- กิจกรรมระดับชั้น มีดังนี้

 

จัดบอร์ดนิทรรศการนักบุญหลุยส์ มารีย์กรีญองเดอ มงฟอร์ต

การประกวดภาพระบายสี

ป.1 นักบุญหลุยส์ของฉัน

ป.2 นักบุญหลุยส์ผู้เสียสละ

ป.3 นักบุญหลุยส์ที่ฉันรัก

ป.4 ตามรอยนักบุญหลุยส์มารีย์กรีญองเดอมงฟอร์ต

ป.5  พันธกิจนักบุญหลุยส์

ป.6 นักบุญหลุยส์ที่ฉันรู้จัก

การแข่งขันฟุตซอล  ป.3-ป.6

- พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์

6.3.5 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.3.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (22 กรกฏาคม)
- การประกวดวาดภาพระบายสี สัปดาห์นักบุญมงฟอร์ต ระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 27 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 คู่ที่ 1 ป.6/6 พบกับ ป.6/3 คู่ที่ 2 ป.6/2 พบกับ ป.6/1 (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 คู่ที่ 1 ป.6/5 พบกับ ป.6/7 คู่ที่ 2 ป.6/4 พบกับ ป.6/8 (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ป.6/3 VS ป.6/2 คู่ที่ 2 ป.6/7 VS ป.6/4 (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.5 คู่ที่ 1 ป.5/7 พบกับ ป.5/5 คู่ที่ 2 ป.5/1 พบกับ ป.5/8 (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- การประกวดวาดภาพระบายสี สัปดาห์นักบุญมงฟอร์ต ระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 4 ก.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.5 คู่ที่ 3 ป.5/3 พบกับ ป.5/4 คู่ที่ 4 ป.5/2 พบกับ ป.5/6 (วันที่ 6 ก.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.5 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ป.5/1 พบกับ ป.5/7 (วันที่ 7 ก.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.5 รอบชิงชนะเลิศ ป.5/3 พบกับ ป.5/7 (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.6 รอบชิงชนะเลิศ ป.6/2 พบกับ ป.6/7 (วันที่ 12 ก.ค. 2565)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันสถาปนานักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสถาปนานักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.4 คู่ที่ 3 ป.4/3 VS ป.4/2 (วันที่ 25 ก.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.4 คู่ที่ 4 ป.4/6 VS ป.4/9EP (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4 คู่ที่ 1 ป.4/4 VS ป.4/7 คู่ที่ 2 ป.4/2 VS ป.4/6 (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.4 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ป.4/2 VS ป.4/7 (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.3 คู่ที่ 1 ป.3/5 พบกับ ป.3/7 (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.3 คู่ที่ 2 ป.3/6 พบกับ ป.3/8 (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.3 คู่ที่ 3 ป.3/3 พบกับ ป.3/2 (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.3 คู่ที่ 4 ป.3/9 พบกับ ป.3/4 (วันที่ 19 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.3 คู่ที่ 3 ป.3/3 พบกับ ป.3/2 (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.3 ป.3/5 พบกับ ป.3/6 (วันที่ 25 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.3 รอบชิงชนะเลิศ ป.3/3 พบกับ ป.3/5 (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- มอบของรางวัลให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.3 ที่ได้รางวัลการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 (วันที่ 1 ก.ย. 2565)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep