กำหนดการ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมคณะงานนักร้องประสานเสียง ภาคเหนือ

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 4)

เวลา รายการ
09:30 - 10:00

ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมคณะงานนักร้องประสานเสียง ภาคเหนือ

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 4)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ศุภมิตร ประสบเกียรติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพระดับสากล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนักร้องประสานเสียง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep