กำหนดการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2565

กิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House)

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน+ชมบูธการแสดงผลงานนิทรรศการของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 

สถานที่:ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

ผู้รับผิดชอบ: มิสกาญจนา ปิยศทิพย์
มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์

หมายเหตุ:

09:00 - 09:20

ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: ม.วัฒนา แสงสินธุ์

หมายเหตุ:

09:20 - 09:40

ชมวิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: ม.บรรจง ปิยศทิพย์

หมายเหตุ:

09:40 - 10:00

ภราดา ดร.ทักษบุตร   ไกรประสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
แจ้งนโยบายการจัดการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: ม.จารึก ลอยสุวรรณ

หมายเหตุ:

10:00 - 10:20

ม.สมเกียรติ  มูลใหม่ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ  แจ้งรายละเอียดหลักสูตร English Program
 

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: ม.สมเกียรติ มูลใหม่

หมายเหตุ:

10:20 - 10:40

ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการเก็บรวบรวมความพร้อมของนักเรียน
 

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์

หมายเหตุ:

10:40 - 11:10

เยี่ยมชมสถานที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธันวา สุวรรณชื่น

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- โรงเรียนอนุบาลและจำนวนที่ซื้อใบสมัครในวันกิจกรรม Open House.xlsx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

กิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House)
- กิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House) (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- การประชุมการดำเนินงานกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House) (วันที่ 27 มิ.ย. 2565)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House) (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House) (วันที่ 12 ก.ค. 2565)
- การประชุมการดำเนินงานกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House) (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- การประชุมการดำเนินงานกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House)ในส่วนของการพาผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเยี่ยมชมสถานที่ (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- ซ้อมกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House) (วันที่ 3 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมมงฟอร์ต (Open House) (วันที่ 6 ส.ค. 2565)

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep