กำหนดการ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

ผู้ประสานงาน โครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีศึกษาดูงานลูกเสือสามัญ เพื่อเตรียมรับเสด็จ

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ผู้ประสานงาน โครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีดูงานลูกเสือสามัญ เพื่อเตรียมรับเสด็จ

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 กิจกรรมลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (8-10 ธันวาคม 2563)

6.9.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมกองร้อยลูกเสือพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

6.9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.9.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.9.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.9.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

6.9.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.9.7 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 กิจกรรมลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (8-10 ธันวาคม 2563)
- ผู้ประสานงาน โครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีศึกษาดูงานลูกเสือสามัญ เพื่อเตรียมรับเสด็จ (วันที่ 3 ส.ค. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep