กำหนดการ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565

การแข่งขัน English Speaking Contest 2022 รอบคัดเลือก

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

การแข่งขัน English Speaking Contest 2022 รอบคัดเลือก

สถานที่:อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุรีย์พร ผโลศิลป์
มิสอรกนก เลิศธนาผล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ

6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทั้งในห้องสมุด และรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)

6.5.2 ดำเนินการตามแผน ดังนี้

     - กำหนดระเบียบการยืม-คืนประเภทของหนังสือ วัสดุต่าง ๆ

     - จัดเก็บสถิติการยืมและการจัดกิจกรรม

     - บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

     - ประชาสัมพันธ์ทรัพยากร

      - จัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

       1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

       2) ค่าของรางวัลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

6.5.3 ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1 (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- เปิดรับสมัครนักเรียนช่วยงานห้องสมุด ระดับชั้น ป.3 - ป.6 (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1 (วันที่ 7 มิ.ย. 2565)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1 (วันที่ 8 มิ.ย. 2565)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- มอบโล่ยอดนักอ่าน กิจกรรม My Book Review ปี 9 (วันที่ 7 ก.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (วันที่ 8 ส.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (วันที่ 12 ส.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (วันที่ 13 ส.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (วันที่ 14 ส.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (วันที่ 15 ส.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (วันที่ 19 ส.ค. 2565)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2022 รอบคัดเลือก (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2022 รอบคัดเลือก (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2022 รอบคัดเลือก (วันที่ 24 ส.ค. 2565)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2022 รอบคัดเลือก (วันที่ 25 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2022 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2022 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.2 และ ป.5 (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2022 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.1 และ ป.4 (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- ภราดาดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม English Speaking Contest 2022 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียน (วันที่ 16 ก.ย. 2565)
- บันทึกภาพนักเรียนช่วยงานห้องสมุด ระดับชั้น ป.6 (วันที่ 19 ม.ค. 2566)
- มอบเกียรติบัตร และของรางวัลให้นักเรียน ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2565 (วันที่ 9 ก.พ. 2566)
- มอบเกียรติบัตร และของรางวัลให้นักเรียน ระดับชั้น ป.3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2565 (วันที่ 14 ก.พ. 2566)
- มอบเกียรติบัตร และของรางวัลให้นักเรียน ระดับชั้น ป.1 - ป.2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2565 (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนช่วยงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 21 ก.พ. 2566)

แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep