กำหนดการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สภานักเรียนจัดการแข่งขัน stack

สถานที่ -

เวลา รายการ
12:30 - 13:00

สภานักเรียนจัดการแข่งขัน stack

สถานที่:ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

ผู้รับผิดชอบ: มิสพีรรัตน์ วิริยะนราทิพย์
มิสจิราณี ทิศรีชัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 สภานักเรียน (เลือกตั้ง วันที่ 8 ก.พ. 66)

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.9.2  ประชุมวางแผน ชี้แจงและมอบหมายงาน

6.9.3 ครูที่ปรึกษา ชั้น ป.5 คัดเลือกนักเรียนในห้องเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกสภานักเรียน

6.9.4 นักเรียนที่เป็นตัวแทนห้องรวมกลุ่ม และหาสมาชิกเพื่อจัดตั้งพรรคของตนเอง

6.9.5 ประชุมกับที่ปรึกษากิจกรรม รับฟังการชี้แจง แนวปฏิบัติ ในการประชาสัมพันธ์ตนเองและจับฉลากหมายเลข

6.9.6 แต่ละพรรคนำเสนอนโยบายการทำงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณา

6.9.7 แต่ละพรรคแนะนำตนเองด้วยวาจาและแผ่นพับตามชั้นต่าง ๆ       

6.9.8 คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งโดยเลือกตามห้องเรียน        

- คณะกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตย ให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนทำการเลือกตั้ง

- นักเรียนทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

- นับบัตรลงคะแนน           

- รวมคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง 

6.9.9 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ และแต่งตั้งสภานักเรียน

6.9.10 ประเมินผลการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน 

6.9.11 สภานักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายพรรคและตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 

6.9.12 ประเมินผลการทำงานของสภานักเรียน 

6.9.13 นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีต่อไป             

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 สภานักเรียน (เลือกตั้ง วันที่ 8 ก.พ. 66)
- สภานักเรียนจัดการแข่งขัน stack (วันที่ 24 ส.ค. 2565)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรมการนัด MCP ครั้งที่ 1 (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- สภานักเรียนจัดการแข่งขัน Spelling Bee นักเรียนชั้น ป.5 (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- สภานักเรียนจัดการแข่งขัน Spelling Bee นักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- สภานักเรียนมอบรางวัลให้แก่นักเรียนชั้น ป.5 จากการแข่งขัน Spelling Bee (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- สภานักเรียนมอบรางวัลให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 จากการแข่งขัน Spelling Bee (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 2 (วันที่ 22 ก.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep