กำหนดการ

วันที่ 8 กันยายน 2565

นักเรียน ป.3/8 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต

สถานที่ -

เวลา รายการ
08:00 - 11:30

นักเรียน ป.3 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต

6.10.1 ศึกษาผลสรุปกิจกรรมสัมผัสชีวิตประจำปีการศึกษา 2564

6.10.2 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.10.3 ประสานสถานที่ที่จะนำนักเรียนไปสัมผัสชีวิตจัดทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรม เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.10.4 ดำเนินกิจกรรมสัมผัสชีวิต

- นำนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

- Refection และประเมินกิจกรรม

6.10.5 ทำจดหมายขอบคุณไปยังหน่วยงานที่นำนักเรียนไปสัมผัสชีวิตพร้อมมอบกระเช้าขอบคุณเมื่อสิ้นปีการศึกษา

6.10.6 จัดเลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาสในเทศกาลคริสต์มาส

6.10.7 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.10.8 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต
- สำรวจสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 19 พ.ค. 2565)
- นำส่งจดหมายร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 24 พ.ค. 2565)
- นักเรียน ป.2/1 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.2/2 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.2/3 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.2/4 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.2/5 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.2/6 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.2/7 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.2/8 และ ป.2/9 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.1/1 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.1/2 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 3 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.1/3 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 4 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.1/4 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.1/5 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.1/6 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.1/7 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.1/8 เตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (วันที่ 24 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (วันที่ 26 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- นักเรียน ป.3/8 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- นักเรียน ป.3/9 ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสัมผัสชีวิต (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/1 (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/5 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/3 (วันที่ 15 ก.ย. 2565)
- นักเรียน ป.4/8 และ ป.4/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 27 ต.ค. 2565)
- นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 10 พ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 16 พ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 17 พ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 18 พ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 11 ม.ค. 2566)
- นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 12 ม.ค. 2566)
- นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 17 ม.ค. 2566)
- นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 19 ม.ค. 2566)
- นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 26 ม.ค. 2566)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep