กำหนดการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565

การแข่งขันโยนบอลลงตระกร้าแชร์บอล ป.1

สถานที่ สนามฟุตซอล

เวลา รายการ
11:30 - 12:30

การแข่งขันโยนบอลลงตระกร้าแชร์บอล ป.1

สถานที่:สนามฟุตซอล

ผู้รับผิดชอบ: มิสดารารัตน์ คำมาไว
มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร
มิสวรรณนิภา กันทะมูล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2565 - เดือนกุมภาพันธ์ 2566)

6.2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.4 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีเพื่อมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน

6.2.5 จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงาน

6.2.6 จัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.7 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.2.8 จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2565 - เดือนกุมภาพันธ์ 2566)
- ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันโยนบอลลงตระกร้าแชร์บอล ป.1 (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันโยนบอลลงห่วงบาสเกตบอล ป.2 (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันโยนบอลลงห่วงบาสเกตบอล ป.3 (วันที่ 25 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.1 (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.2 (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.4 (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.6 (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.5 (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.3 (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสี ป.4 (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (วันที่ 12 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (วันที่ 12 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (วันที่ 12 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสี ป.4 (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (วันที่ 27 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (วันที่ 27 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (วันที่ 3 พ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep