กำหนดการ

วันที่ 23 กันยายน 2565

ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ

สถานที่:ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบ: มิสพีรรัตน์ วิริยะนราทิพย์
มิสจิราณี ทิศรีชัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ

6.7.1 ศึกษา วิเคราะห์ ผลการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน ด้วยแบบประเมิน SDQ ปีการศึกษา 2564

6.7.2 นำผลการวิเคราะห์ไปประชุมวางแผนในการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน

6.7.3 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน

6.7.4 กำหนดระยะเวลาในการคัดกรองนักเรียน

6.7.5 ดำเนินการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์

6.7.6 สรุปผลการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน     

6.7.7 นำผลการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 12 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 15 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 16 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 20 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 23 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 26 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 27 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 28 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 29 ก.ย. 2565)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 30 ก.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep