กำหนดการ

วันที่ 23 กันยายน 2565

งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ,โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ,โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่,โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

สถานที่ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ,โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ,โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่,โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

เวลา รายการ
08:30 - 12:00

งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ,โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ,โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่,โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

สถานที่:โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ,โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ,โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่,โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไลรัตน์ เสียมภักดี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565
- งานวิจัยแจกแบบสำรวจโรงเรียนอนุบาลภัททิรา,โรงเรียนสหวิทย์พิมานเชียงใหม่,โรงเรียนบ้านเด็กเนอร์สเซอรี่ ,โรงเรียนบ้านคุณหมอ,โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ,โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ (วันที่ 15 ก.ย. 2565)
- งานวิจัยแจกแบบสำรวจโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ,โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ,โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่,โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา (วันที่ 16 ก.ย. 2565)
- งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาลภัททิรา,โรงเรียนสหวิทย์พิมานเชียงใหม่,โรงเรียนบ้านเด็กเนอร์สเซอรี่ ,โรงเรียนบ้านคุณหมอ,โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ,โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ,โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ,โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่,โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา (วันที่ 23 ก.ย. 2565)

แผนงาน : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวิจัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep