กำหนดการ

วันที่ 23 กันยายน 2565

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสรัชนก ภูษิมงคลกุล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

6.3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน 

6.3.2 วางแผนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน 

6.3.3 กำหนดช่วงระยะเวลาการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน 

6.3.4 บันทึกข้อความเชิญประชุคณะกรรมการ 

6.3.5 จัดทำวาระการการประชุม        

6.3.6 กำหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม 

6.3.7 กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน     

6.3.8 กำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 

6.3.9 กำหนดเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล 

6.3.10 ดำเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล            

6.3.11 วิพากษ์ผลการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน      

6.3.12 จัดทำสรุปผลการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   

6.3.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.3.14 นำผลการประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2565
- ประชุมวิเคราะห์เครื่องมือเก็บรวบรวมมาตรฐาน BSG และ TQA (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- ประชุมวิเคราะห์เครื่องมือเก็บรวบรวมมาตรฐาน BSG และ TQA (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- ประชุมวิเคราะห์เครื่องมือเก็บรวบรวมมาตรฐาน BSG และ TQA (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- ประชุมวิเคราะห์เครื่องมือเก็บรวบรวมมาตรฐาน BSG และ TQA (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- ประชุมวิเคราะห์เครื่องมือเก็บรวบรวมมาตรฐาน BSG และ TQA (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 20 ก.ย. 2565)
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 23 ก.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep