กำหนดการ

วันที่ 23 กันยายน 2565

แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ในระบบ swiss admin

สถานที่ อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล)

เวลา รายการ
09:00 - 09:30

แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ในระบบ swiss admin

สถานที่:อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล)

ผู้รับผิดชอบ: มิสรินลษา เจริญสุข
มิสอารุณี ลากตา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค

6.2.1 ติดตามข่าวสาร/วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรค

6.2.2 วางแผนการเฝ้าระวังโรคระบาด

6.2.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.2.4 รายงานสถานการณ์ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง        

6.2.5 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

6.2.6 จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

6.2.7 จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

6.2.8 ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในเว็บไซต์โรงเรียน    

6.2.9 ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในวารสารโรงเรียน       

6.2.10 เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ             

6.2.11 ลงบันทึกในสมุดบันทึกการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 

6.2.12 รายงานผลให้แก่ผู้บังคับ บัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

6.2.13 สรุปประเมินผลและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค
- 6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- จัดบอร์ดความรู้เรื่องยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวคุณ (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ในระบบ swiss admin (วันที่ 23 ก.ย. 2565)
- นาย จำนงค์ สุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง โรคไข้เลือดออก โดยวิธีบันทึกวีดีโอ (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- 6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep