กำหนดการ

วันที่ 23 กันยายน 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (English Program)

สถานที่ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2)

เวลา รายการ
08:30 - 11:30

อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (English Program)

สถานที่:อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2)

ผู้รับผิดชอบ: ม.สมเกียรติ มูลใหม่
ม.จิตวิสุทธิ์ วังสม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา

6.7.1 รับนโยบายของโรงเรียนและฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

6.7.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

6.7.3 รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติ

6.7.4 วางแผนร่วมกับฝ่ายวิชาการและฝ่ายบุคลากร ในการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร

6.7.5 ประสานงานและดำเนินการส่งครู/บุคลากรเข้าร่วมอบรม       

6.7.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน

6.7.7 ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด

 ติดตามผลการอบรม 

6.7.8 แจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.7.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา6.7.10 รายงานผลการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามผล

6.7.11 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.7.12 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา
- อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (English Program) (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (English Program) (วันที่ 23 ก.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep