กำหนดการ

วันที่ 26 กันยายน 2565

ตรวจเช็คทรัพย์สินห้องเรียน Innovator และแยกทรัพย์สินประเภทไมโครบิตออกจากกันเดิมทีห้องรวมกันเพื่อความชัดเจน

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง INNOVATOR และหุ่นยนต์)

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

ตรวจเช็คทรัพย์สินห้องเรียน Innovator และแยกทรัพย์สินประเภทไมโครบิตออกจากกันเดิมทีห้องรวมกันเพื่อความชัดเจน

สถานที่:อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง INNOVATOR และหุ่นยนต์)

ผู้รับผิดชอบ: ม.สิงห์คำ เจนจิตร์สันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ประเภท ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค

6.1.1 วางแผนกระบวนการควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ประเภท 

6.1.2 ทบทวนคู่มืองานทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

6.1.3 ดำเนินการตามกระบวนการควบคุมตรวจสอบ เก็บรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ประเภท             

6.1.3.1 จัดทำบัญชีและทะเบียนทรัพย์สิน (การเคลื่อนย้าย)   

6.1.3.2 กำหนดหมายรหัสโดยบันทึกข้อมูล (ทรัพย์สิน+รับบริจาค) ลงโปรแกรม Mas school 

6.1.4 ประเมิน สรุปผล และนำผลประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามหมวดหมู่ ประเภท ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจเช็ค
- ตรวจเช็คทรัพย์สินห้องเรียน Innovator และแยกทรัพย์สินประเภทไมโครบิตออกจากกันเดิมทีห้องรวมกันเพื่อความชัดเจน (วันที่ 26 ก.ย. 2565)
- ตรวจเช็คทรัพย์สินห้องเครื่องสายตะวันตกเพื่ออัพเดทข้อมูลทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน (วันที่ 27 ก.ย. 2565)
- ตรวจเช็ครายการทรัพย์สินห้องดุริยางค์ (วันที่ 29 ก.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพย์สินโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep