กำหนดการ

วันที่ 31 มกราคม 2566

นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าสำหรับการฉลอง 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เทศนาโดย ศาสนาจารย์ภักดี วัฒนะจันทรกุล ศิษยาภิบาลเกียรติคุณ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา รายการ
08:00 - 08:20

กิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  เข้าแถวรวมกันที่ Saint Gabriel Hall

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: ไม่ระบุ
มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.จารึก ลอยสุวรรณ
ม.ธันวา สุวรรณชื่น

หมายเหตุ:

08:20 - 09:30

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบคุณ พระเจ้าสำหรับการฉลอง 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.จารึก ลอยสุวรรณ
ม.ศุภมิตร ประสบเกียรติ

หมายเหตุ:

09:45 - 10:00

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าแถวรวมกันที่ Saint Gabriel Hall

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธันวา สุวรรณชื่น

หมายเหตุ:

10:00 - 11:00

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบคุณ พระเจ้าสำหรับการฉลอง 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.จารึก ลอยสุวรรณ
ม.ศุภมิตร ประสบเกียรติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2352 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.16 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์

กิจกรรมศาสนาคริสต์ (คริสเตียน)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.16 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์
- 6.2.16 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ฝึกซ้อมเพลงนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าสำหรับการฉลอง 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- ประชุมครูคริสเตียน เรื่องนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าสำหรับการฉลอง 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าสำหรับการฉลอง 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เทศนาโดย ศาสนาจารย์ภักดี วัฒนะจันทรกุล ศิษยาภิบาลเกียรติคุณ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- พิธีขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสปิดการฉลอง 90 ปี และการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ศาสนาอิสลาม) (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสปิดการฉลอง 90 ปี และการก่อตั้งโรงเรียนฯ (วันที่ 22 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 6.2.16 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep