กำหนดการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสปิดการฉลอง 90 ปี และการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ศาสนาอิสลาม)

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

เวลา รายการ
08:00 - 10:00

พิธีขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสปิดการฉลอง 90 ปี และการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ศาสนาอิสลาม)

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวาลียา อินทร์แก้ว

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.16 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์

กิจกรรมศาสนาคริสต์ (คริสเตียน)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.16 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์
- 6.2.16 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ฝึกซ้อมเพลงนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าสำหรับการฉลอง 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- ประชุมครูคริสเตียน เรื่องนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าสำหรับการฉลอง 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าสำหรับการฉลอง 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เทศนาโดย ศาสนาจารย์ภักดี วัฒนะจันทรกุล ศิษยาภิบาลเกียรติคุณ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- พิธีขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสปิดการฉลอง 90 ปี และการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ศาสนาอิสลาม) (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสปิดการฉลอง 90 ปี และการก่อตั้งโรงเรียนฯ (วันที่ 22 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 6.2.16 กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep