กำหนดการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์

สถานที่ อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

เวลา รายการ
08:00 - 08:30

พิธีบูชาขอบศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์

สถานที่:อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า

6.5.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.5.2 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนคาทอลิกได้รับทราบลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.5.3 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและวันพุธรับเถ้า

6.5.4 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.5.5 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- เชิญผอ.ร่วมสักการะแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2565)
- พิธีสักการะแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2565)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- เชิญ ผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- เชิญผอ. ร่วมพิธีบูชาขอบพรคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนธันวาคม (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)
- เชิญผอ. ร่วม พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนธันวาคม (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมกราคม (วันที่ 6 ม.ค. 2566)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพรคุณศุกร์ต้นเดือนมกราคม (วันที่ 6 ม.ค. 2566)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 3 ก.พ. 2566)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 3 ก.พ. 2566)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep