กำหนดการ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-3)

เวลา รายการ
08:15 - 15:45

- รับชมสาระความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติภาวะโลกร้อน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางเว็บไซต์

- การประกวดผลงานสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-3)

ผู้รับผิดชอบ: ไม่ระบุ
มิสเกษสุดา คำลุน
มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2227 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.14 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  2) กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ    

  3) กิจกรรมการบริจาคฝาอะลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   

  4) กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภายนอก  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.14 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 29 พ.ค. 2566)
- กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 30 พ.ค. 2566)
- กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 31 พ.ค. 2566)
- กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 1 มิ.ย. 2566)
- กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 2 มิ.ย. 2566)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep