กำหนดการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด นักเรียนระดับชั้น ป. 1

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)

เวลา รายการ
10:45 - 11:30

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ชั้น ป. 1/8

สถานที่:อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)

ผู้รับผิดชอบ: มิสอรกนก เลิศธนาผล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 การให้บริการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทั้งในห้องสมุด และรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)      

6.5.2 ดำเนินการตามแผน ดังนี้          

- กำหนดระเบียบการยืม-คืนประเภทของหนังสือ วัสดุต่าง ๆ           

- จัดเก็บสถิติการยืม และการจัดกิจกรรม 

- บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

- ประชาสัมพันธ์ทรัพยากร 

- จัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

    1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

    2) ค่าของรางวัลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

6.5.3 ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 การให้บริการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- 6.5 การให้บริการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (วันที่ 18 พ.ค. 2566)
- กิจกรรม B2S Club School Roadshow "หนูน้อยรักการอ่าน ยิ่งอ่าน ยิ่งสร้างแรงบันดาลใจ"  (วันที่ 22 พ.ค. 2566)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียนระดับชั้น ป. 1 (วันที่ 24 พ.ค. 2566)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด นักเรียนระดับชั้น ป. 1 (วันที่ 25 พ.ค. 2566)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด นักเรียนระดับชั้น ป. 1 (วันที่ 26 พ.ค. 2566)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด นักเรียนระดับชั้น ป. 1 (วันที่ 30 พ.ค. 2566)
- ผู้อำนวยการมอบโล่รางวัลยอดนักอ่านและเกียรติบัตร กิจกรรม My book review ปี 10 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พ.ค. 2566)
- 6.5 การให้บริการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (วันที่ 30 เม.ย. 2567)

แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep