กำหนดการ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2554

การจัดกิจกรรม“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษาและวาระครบ 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ปีการศึกษา 2554

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร)

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)

6.2.2.1 ประสานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/งานของโรงเรียนเพื่อทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความำสเร็จของการจัดกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

6.2.2.2 ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโรงเรียน

6.2.2.3 ออกแบบและจัดทำเครื่องมือพร้อมทดสอบเครื่องมือ

6.2.2.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย

6.2.2.5 บันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ลงในโปรแกรม SPSSพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

6.2.2.6 ดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้ด้วยหลักทางสถิติ

6.2.2.7 สรุปผลการประเมิน

6.2.2.8 รายงานผลการประเมินให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน)
- 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2553 (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2553 (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- 3. การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- 4. การจัดกิจกรรมสุขสันต์วันอำลา Summer Course ประจำปีการศึกษา 2554 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554 (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- 5. กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส (วันที่ 29 พ.ค. 2554)
- 5. กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส (วันที่ 5 มิ.ย. 2554)
- 6. การจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเสกอาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์ และฉลองศาสนนามภราดา (วันที่ 30 มิ.ย. 2554)
- การจัดค่ายภาษาต่างประเทศ 2553 (วันที่ 7 ก.ค. 2554)
- การจัดกิจกรรม“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษาและวาระครบ 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ปีการศึกษา 2554 (วันที่ 11 ก.ค. 2554)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง “ปลาทู คู่คนไทย” (วันที่ 16 ส.ค. 2554)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง “พืชผักพื้นบ้าน ทำอาหารง่ายๆ สมุนไพรมากคุณค่า” (วันที่ 16 ส.ค. 2554)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง “ต้นไม้มหัศจรรย์” (วันที่ 17 ส.ค. 2554)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “All About Plant” (วันที่ 18 ส.ค. 2554)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ตามรอยพ่อ 84 พรรษา มหาราชา (วันที่ 18 ส.ค. 2554)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง “Wonderful Things” (วันที่ 23 ส.ค. 2554)
- การแข่งขันกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2554 (วันที่ 26 ส.ค. 2554)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “วิถีชีวิตแห่งความสุขสันต์ 365 วัน 3 ฤดูกาล” (วันที่ 1 ธ.ค. 2554)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง “Spirit of Asian”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ธ.ค. 2554)
- กิจกรรม เดิน - วิ่ง MC Mini-Half Marathon ครั้งที่ 5 (วันที่ 4 ธ.ค. 2554)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ภควัตคีตา 84 พรรษา ภัทรมหาราชา” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 7 ธ.ค. 2554)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “เที่ยวทั่วไทยไปให้ถึง 4 ภาค" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 9 ธ.ค. 2554)
- กิจกรรมเปิดโลก MC Variety Education 2011 ฉลองครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2554 (วันที่ 21 ธ.ค. 2554)
- กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต (วันที่ 23 ธ.ค. 2554)
- กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ (วันที่ 24 ธ.ค. 2554)
- กิจกรรมวันกตัญญูครูอาวุโส ประจำปี 2555 (วันที่ 16 ม.ค. 2555)
- การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 23 ม.ค. 2555)
- งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 07.30 - 11.30 น. ณ ศาลามารีย์ (วันที่ 25 ก.พ. 2555)
- การแสดงผลงานด้านดนตรีของ นักเรียนประเภทคีย์บอร์ด เปียโน กีตาร์ และวงรีคอรดเดอร์ (Recorder) ประจำปีการศึกษา 2554 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (วันที่ 26 ก.พ. 2555)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง “น้ำคือชีวิต” (วันที่ 29 ก.พ. 2555)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา และฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 8 - 17 มีนาคม 2555 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 8 มี.ค. 2555)
- กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) (วันที่ 11 เม.ย. 2555)

แผนงาน : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวิจัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep